Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w zajęciach w Szkole Językowej ENKO

§1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021 roku
§2. Każdy uczestnik kursu/rodzic dziecka uczęszczającego na zajęcia w ENKO jest zobowiązany do zapoznania i przestrzegania regulaminu,
§3. Uczeń ma prawo do odbycia pierwszej bezpłatnej lekcji próbnej w wymiarze ok. 30 minut.
§4. Uczeń jest zobowiązany do powiadomienia Szkoły o chęci dalszej nauki lub rezygnacji z kolejnych zajęć w ciągu 2 dni od pierwszej lekcji. W przypadku braku informacji ze strony Ucznia przyjmuje się, że kolejne zajęcia nie odbędą się.
§5. Rodzice uczniów niepełnoletnich zobowiązani są do pozostawania w kontakcie ze szkołą i do kontrolowania postępów w nauce swoich dzieci.
§6. Nowi uczniowie są przydzielani do poszczególnych grup językowych według kategorii wiekowych, a w niektórych przypadkach stopnia opanowania języka.
§7. W przypadku wolnych miejsc w grupach istnieje możliwość dołączenia do trwających już zajęć w trakcie trwania kursu. Uczeń/opiekun dokonuje opłaty wyłącznie za liczbę zajęć, która pozostała do zakończenia semestru.
§8. W przypadku, gdy planowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby uczestników, szkoła może zaproponować zajęcia w innej grupie lub zajęcia indywidualne.
§9. Uczestnicy kursów grupowych mają prawo – w szczególnych sytuacjach – do przełożenia terminu zajęć. W takiej sytuacji wymagana jest zgoda lektora, oraz zgoda przynajmniej 50% kursantów.
§10. Uczeń ma prawo odwołać zajęcia indywidualne najpóźniej 6 h przed ich rozpoczęciem zgłaszając ten fakt bezpośrednio lektorowi (telefonicznie lub smsem) oraz Szkole (kontakt24@enkoschool.com, tel. +48 791 192 406 ). Zajęcia zostaną wówczas odpracowane w innym terminie. W przypadku odwołania zajęć w czasie krótszym lub nieodrobienia ich – zajęcia uznaje się za zrealizowane, a Uczeń musi ponieść ich koszt.

Wyjątek stanowią zajęcia zaplanowane na godziny poranne (przed godz. 12.00)– wówczas należy je odwołać najpóźniej do godz. 20.00 w dniu poprzedzającym zajęcia
§11. Opłata za zajęcia jest regulowana według obowiązującego na dany rok cennika.( patrz cennik). Opłaty mogą być jednorazowe, tygodniowe lub miesięczne.
11.1.Opłaty jednorazowe powinny być uiszczane z góry albo 24 godziny po zajęciach.
11.2.Opłaty miesięczne powinny być uiszczane do 10 dnia każdego miesiąca, za który dokonywana jest zapłata.
11.3.ENKO dopuszcza następujące formy płatności:
– gotówką lub przelewem tradycyjnym na konto szkoły ENKO: 76114000260000543359007258. W tytule prosimy o podanie: języka oraz datę zajęć.
§12. Szkoła ma prawo odmówić uczniu dalszej nauki w przypadku częstego odwoływania zajęć. Jest to związane z zarezerwowaniem czasu przez lektora/nauczyciela.
§13. W przypadku choroby bądź wypadku losowego lektora/nauczyciela Szkoła zorganizuje zastępstwo lub zajęcia zostaną odwołane i odpracowane w innym terminie.
§14. Uczeń przyjmuje do wiadomości fakt, iż w razie spóźnienia Słuchacza lektor/nauczyciel nie ma obowiązku przedłużania zajęć.
§15. Uczeń nie może korzystać z usług lektora/nauczyciela z pominięciem Szkoły.
§16. W razie rezygnacji z uczestnictwa w kursie, kursant zobowiązany jest do powiadomienia szkoły i uregulowania płatności.
§17. W przypadku nieuczęszczania na zajęcia i braku pisemnego powiadomienia o rezygnacji dokonane przez Ucznia wpłaty nie podlegają zwrotowi.
§18. Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Słuchacz opóźnia się z zapłatą jakiejkolwiek należności wobec Szkoły przez okres dłuższy niż 7 dni. W razie opóźnienia Ucznia w uiszczaniu opłat Szkoła może naliczać za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności odsetki określone w Kodeksie Cywilnym